Par Bībeli

Kas ir Bībele?

Tulkojumā no sengrieķu valodas šis vārds nozīmē “grāmata” vai “grāmatas.” Kristieši uzskata, ka Bībele ir viens no veidiem kā Dievs atklāj sevi pasaulei, darot tai zināmu savu gribu, vēstot par sevi, par attiecībām, kādas iespējamas ar Viņu. Kristieši tic, ka caur Bībeli runā Dievs, taču teologiem un kristīgām konfesijām nav vienas izpratnes par to, kā šī atklāsme skaidrojama. Gadsimtu gaitā veidojušās dažādas teorijas par dievišķā un cilvēciskā mijiedarbību Bībeles tapšanas procesā.

Bībeles teksti sākotnēji uzrakstīti trīs dažādās valodās trīs kontinentos. Starp tās autoriem ir valdnieki, pravieši, dzejnieki, mūziķi utt.

Kas atrodams Bībelē?

Bībelē ietverti dažādu žanru darbi – poēzija, juridiski dokumenti, dziesmas, vēstules, aculiecinieku liecības, vēsturiski dokumenti, pamācības. 

Bībelē aplūkoto tēmu saraksts ir plašs – sākot no pasaules radīšanas līdz tās noslēgumam. Līdzās tam atrodamas vēl citas tēmas, piemēram:

  • Dieva attiecības ar radīto pasauli; 
  • Dieva apsolījums par atbrīvošanu nākotnē;
  • Jēzus Kristus – apsolītā Atbrīvotāja un  Glābēja dzīve un nāve;
  • Kristīgās Baznīcas dibināšana un izveide; 
  • Pamācības un iedrošinājums Jēzus sekotājiem.

Kā Bībele ir iedalīta?

Parasti Bībeli iedala divās daļās: 

  • Vecā Derība (VD) – teksti, kas sacerēti pirms Kristus dzimšanas un galvenokārt saistīti ar Dieva attiecībām ar Viņa izredzēto tautu. Tas gan nenozīmē, ka VD daudzas aplūkotās tēmas nebūtu universālas – iedrošinājums bēdās un grūtībās (Psalmi), padomi ikdienas situācijās (Sakāmvārdi), filozofiskas pārdomas par dzīvi (Mācītājs), iestāšanās par sociālo taisnīgumu (praviešu grāmatas) – šīs tēmas nav zaudējušas aktualitāti arī mūsdienās.
  • Jaunā Derība (JD) – teksti, kas sarakstīti pēc Jēzus nāves, un kuros aplūkota Viņa nāve un mācība, kristīgās Baznīcas dibināšana, pirmdraudzes vadītāju vēstules.

Kristieši nav vienoti izpratnē par Vecās Derības grāmatu skaitu. Protestanti atzīst 39 grāmatas, katoļi – 46, Etiopijas pareizticīgie – 54 (citiem pareizticības novirzieniem ir mazāks autoritatīvo VD grāmatu skaits). Mūsdienās starpkonfesionālos Bībeles izdevumos (arī jaunajā Bībeles tulkojumā latvieši valodā (2012. g.)) šīs strīdīgās grāmatas bieži ievieto starp Veco un Jauno Derību ar nosaukumu “deiterokanoniskās grāmatas”. Protestanti parasti lieto nosaukumu “Vecās Derības apokrifi”.

Kad tapuši Bībeles teksti?

Bībeles atsevišķās grāmatas sarakstītas vairāk kā 1000 gadu laikā. Veco Derību pirmo gadsimtu kristieši pārņēma no jūdaisma. Pirmās piecas Bībeles grāmatas (ebreji tās sauc par Toru) savu pašreizējo formu ieguva persiešu valdīšanas laikā Palestīnā (538.-332. pirms Kr.). Šajā laikā tapušas arī senākās Ījaba grāmatas daļas un daļa psalmu, lai gan precīzu atsevišķu tekstu tapšanas laiku ir neiespējami noteikt. VD pirmajiem kristiešiem galvenokārt bija pazīstama tās grieķu tulkojumā (Septuaginta). Jaunās Derības teksti tapuši 1. un 2. gs. pēc Kristus. 4. gs. pēc Kr. vairākas kristīgās baznīcas sinodes lēma par autoritatīvo (kanonisko) Bībeles grāmatu sarakstiem (piemēram, Hipo sinode 393. g.), kuri sākotnēji nedaudz atšķīrās viens no otra, jo pirmbaznīcā noritēja diskusijas par tās vai citas grāmatas piederību kanonam. Jēdziens “Jaunā Derība” Bībele vispirms sastopams Jeremija grāmatā (31:31): “Redzi, nāk dienas,” saka Kungs, “kad es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un Jūdas namu.”

Cik daudzi Bībeles eksemplāri tikuši iespiesti vai izplatīti?

Precīzu datu par to nav, bet viennozīmīgi Bībele ir pasaulē visvairāk iespiesto grāmatu skaitā. Apvienotās Bībeles biedrības aprēķinājušas, ka laikā no 1816. līdz 1975. gadam iespiesti gandrīz 2,5 miljardi Bībeles eksemplāru (2 458 000 000). Cits aprēķins, kurā apkopoti dati līdz 1992. gadam, min skaitli, kas ir tuvs 6 miljardiem. Lielākās Bībeles izdevējas un izplatītājas ir Apvienotajām Bībeles biedrībām piederošās dažādu valstu Bībeles biedrības, taču Bībeli izdod arī citas organizācijas – gan reliģiskas, gan sekulāras.

Bībeles fakts

Aprēķināts, ka pasaulē katru minūti tiek pārdoti 50 Bībeles eksemplāri.