in English   

2013./2014. gadā Latvijas Bībeles biedrība organizēs seminārus par Bibliodrāmu

Kas ir bibliodrāma?  

Bibliodrāma ir veids, kā apzināt, izjust un interpretēt Bībeles tekstu, to sasaistot ar katra tās dalībnieka dzīves pieredzi un dzīves telpu. Identificējoties ar bibliskiem simboliem un notikumiem, tajos ietvertajām cilvēku pieredzēm, dalībnieks spēj radošā un eksperimentālā veidā iepazīt un pieredzēt Bībeles tekstu, kā arī atklāt vai aktualizēt līdzīgo personiski pieredzētajā.
 
Bibliodrāmai raksturīga ir radoša, eksperimentāla pieeja, kur cita citu papildina dažādas metodes: tēlotājmāksla, lomu spēles, vizualizācija, mūzika, darbs ar ķermeni, individuālais un grupas darbs, tempa palēlinājums un procesu padziļinājums, tās laikā iespējamas provokatīvas situācijas u.c. Diskusijās un darba procesos dalībnieki izvairās vērtēt kategorijās “patīk vai nepatīk”, estētiski “skaists vai neglīts”,  kā arī sniegt cits citam pamācības: “to tu dari nepareizi vai tev jādara šis”.
 
Bibliodrāmas mērķis nav nonākt pie vienas vispārpieņemtas Bībeles teksta izpratnes vai interpretācijas. Svarīga ir katra dalībnieka personīgā teksta izpratne, paša iegūtās atziņas un pieredze. Darba process ir izteikti personīgs un dziļi aizkustinošs, kura laikā nereti izraisās emocijas vai aktualizējas ignorēta pagātnes pieredze. Tāpēc katrs dalībnieks individuāli drīkst nospraust personīgā komforta robežu un noteikt savu līdzdalību vai pārtraukt to konkrētos darba soļos. 
 
Bibliodrāmas norise un tēma var atšķirties, taču ir pamatnosacījumi, kuri bibliodrāmā ir neatņemami. Bibliodrāma vienmēr ir:
  • Bibliska - konkrēts Bībeles teksts un tajā ietvertā Dieva, ticības un dzīves pieredze vienmēr ir bibliodrāmas stūrakmens.
  • Orientēta uz pieredzi - Bibliodramatiskajā darbībā svarīgākais ir dalībnieku pārdzīvojums – indivīda dzīves un ticības pieredze un to mijiedarbība ar Bībeles tekstu.
  • Vērsta uz procesu - Bibliodrāmas vadītājs uzsāk procesu un tālāko norisi notur savdabīgā spriedzes laukā, kurā savstarpēji mijiedarbojas indivīds, grupa, teksts un konteksts.
  • Holistiska jeb integrējoša - Bibliodrāmas procesos tiek nodarbināta visa dalībnieka būtība kā viens veselums, iesaistās gan viņa ķermenis, gan prāts, jūtas un dvēseliski pārdzīvojumi.
  • Orientēta uz dalībnieku līdzdalību - Vadītājs un dalībnieki ir kopīgi atbildīgi par bibliodrāmas gaitu un procesiem, par bibliodrāmas izdošanos.
Bibliodrāmā visi procesi norisinās starp trim pamatelementiem, visiem savstarpēji mijiedarbojoties: 
  • Bībeles teksts
  • Bibliodrāmas dalībnieks
  • Grupa
Šiem elementiem mijiedarbojoties, notiek savstarpēja bagātināšanās, kuras rezultātā dalībnieks  padziļināti iepazīst, iespējams atšķirīgi no ierastā piedzīvo un atklāj Bībeles tekstu, sevi, grupu un savas attiecības ar dalībniekiem.  
 

Kas var piedalīties bibliodrāmā?

Bibliodrāmā var piedalīties dažādu vecuma pārstāvji un ar atšķirīgām priekšzināšanām, tāpat jebkuras konfesionālās piederības draudzes locekļi, kā arī cilvēki bez konfesionālās piederības. Tajā var piedalīties ikviens, kurš izrāda interesi par Bībeli. Ieteicamais dalībnieku skaits – no 10 līdz 20 cilvēkiem.
 

Ko iegūst bibliodrāmas dalībnieki?

Bibliodrāma rada  iespēju domu apmaiņai, kurā var labāk iepazīst ne tikai citus, bet arī pats sevi. Tā rosina uz dialogu:
  • Dialogu ar sevi un sevis apzināšanos – ja saskarsme ar reliģiju pārsvarā bijusi teorētiska vai personiskās ticības pieredze palikusi neapzināta vai neizprasta.
  • Dialogu ar apkārtējiem un citu apzināšanos – iespēja dalīties gan ar līdzīgiem, gan atšķirīgiem reliģiskajiem uzskatiem, emocijām un pieredzēm. Iegūt ieskatu atšķirīgos skatījumos, kuri, iespējams, var bagātināt arī mūs.
Bibliodrāma kā process rosina izšķirties par savu personīgo viedokli attiecībā uz reliģiskiem tekstiem un vēstījumiem.
 
Bibliodrāma rada iespēju padziļināti iepazīt Bībeles laika (piemēram, Jaunās Derības)  kultūrvēsturisko un sociālo kontekstu. Tāpat tā sekmē un nostiprina prasmi strādāt ar Bībeles tekstu un vēsti, to skaidrot un prezentēt  citiem ar dažādām metodēm. 
 
Bibliodrāmā iepazītās metodes tālāk var plaši pielietot darbā ar cilvēkiem draudzē vai svētdienas skolu un Bībeles studiju grupu nodarbībās, ar mērķi motivēt cilvēkus iedziļināties Bībeles vēstī, ļauties tās pārveidojošajam spēkam. 
 

Bibliodrāmas vēsture

Bibliodrāmas aizsākumi meklējami 20. gadsimta septiņdesmitajos gados. Šis fenomens vienlaicīgi aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) un Eiropā, vispirms Vācijā. Vācijā, redzot, ka darbā ar vēsturiski kritisko metodi cilvēks drīzāk attālinās no bibliskā vēstījuma un nespēj to saistīt ar savu individuālo pieredzi, apvienojās dažādu nozaru speciālisti1  – teologi, reliģijas pedagogi, mākslas terapeiti, kristīgā teātra pārstāvji u.c. – lai kopā radītu veidu kā padarīt aktuālu Bībeles teksta vēsti mūsdienu cilvēkam viņa personīgajā dzīves situācijā un kontekstā. Tālākā bibliodrāmas attīstība Eiropā noritēja strauji un dinamiski, īpaši Vācijā, Austrijā, Šveicē, Holandē un Ungārijā. Tikai pēdējos piecpadsmit gados parādās vairāki būtiski pētījumi, kas analizē bibliodrāmas vēsturi, būtību kā arī apraksta un sistematizē daudzveidīgās bibliodrāmas prakses un metodes.