Atkārtoti iznākusi Bībele ar komentāriem

Latvijas Bībeles biedrība atkārtoti laidusi klajā Bībeli ar komentāriem, kas pirmo reizi iznāca pirms 10 gadiem – 2014. gadā. Komentāri ir populārzinātniski, starpkonfesionāli un domāti plašam lasītāju lokam. Tie tulkoti no vācu valodas – no Vācijas Bībeles biedrības izdotās Štutgartes Bībeles ar komentāriem (Stuttgarter Erklärungsbibel).

Darbs pie šīs Bībeles tika uzsākts jau 90. gadu beigās. Tāpēc komentāri pievienoti nevis jaunajam tulkojumam, bet 1965. gada revidētajam tekstam.

Pasaulē pieejamas dažādas Bībeles ar komentāriem. Tie ir gan akadēmiski izdevumi, piemēram, Oksfordas komentāru Bībele (Oxford Annotated Bible), gan konfesionāli izdevumi, piemēram, Jerusalem Bible, kas ir katoļu izdevums, un ietver arī deiterokanoniskās grāmatas. To 1961. gadā izdeva franču mūki Jeruzālemē. Pirmā Bībele angļu valodā ar komentāriem Ženēvas Bībele (Geneva Bible) izdota 16. gadsimtā, un to lietojis Viljams Šekspīrs. utt.

Komentāri strukturēti sekojoši:

  • Ievadi atsevišķām grāmatām un Bībeles daļām (piem., pirmajām piecām Bībeles grāmatām – Pentateiham). Tajos sniegts īss grāmatas vai Bībeles daļas satura kopsavilkums, ziņas par iespējamiem autoriem, sarakstīšanas laiku un galvenām idejām.
  • Teksta paragrāfu skaidrojumi.
  • Pielikumi – Bībelē lietotie mēri, svari un naudas vienības, galveno notikumu hronoloģija, vārdu skaidrojums.

Saturiski komentāri iedalāmi šādi:

  • Starpkonfesionāli – to veidošanā piedalījušies vairāku konfesiju teologi un to saturā ņemtas vērā dažādas kristīgās tradīcijas. Bet, protams, nevienā izdevumā nevar ietvert visas nozīmes, kādas Bībeles tekstam gadu simtu gaitā piešķir teologi.
  • Filoloģiski – atsevišķu, bieži daudznozīmīgu senebreju un sengrieķu vārdu tulkojuma pamatojums un skaidrojums, piem., “neiztaisīta un tukša”- par pasaules pirmsākumiem (15. lpp).
  • Vēsturiski-ģeogrāfiski, piem., Šūra – iespējams apzīmē Ēģiptes robežnocietinājumus (34. lpp);
  • Teoloģiski – piem., piektais zīmogs Atklāsmes grāmatā kā simbolisks Nerona laikā notikušo kristiešu vajāšanu apzīmējums (1753. lpp.). Komentāru autori skaidrojumā lieto vārdu “galvenokārt”, ar to lasītājam liekot saprast, ka tas ir izplatītākais, bet ne vienīgais skaidrojums;
  • Tekstuāli- kritiski – skaidro teksta variantu atšķirības, atsedz diskusijas par iespējamiem vēlākiem teksta variantiem. Piem., par Marka ev. noslēgumu (1384. lpp.).

Komentāri nav uztverami kā nemaldīga autoritāte, bet drīzāk kā atspēriena punkts tālākiem meklējumiem, kuru gaitā lasītājs veidos savu priekšstatu par Bībeles tekstu. Jo vairāk lasītājs būs informēts par plašo teksta nozīmju lauku un kristīgās tradīcijas bagātību, jo labāk.

Tulkotāji: Rasma Vīlipa, Dace Rukute-Tomševica, zinātniskie redaktori: Dace Balode, Oļegs Jermolajevs.

Vāka dizains: Zigmunds Lapsa.

Iegādājieties to mūsu biroja grāmatu veikalā Tomsona ielā 2-16, ieeja no Nītaures ielas, darba dienas 9.00-16.00, tālr 67412141. Vai pasūtiet to mūsu e-veikalā.

Cena 35 EUR.