in English   

Mūs atbalsta

Katru gadu mūs atbalsta gandrīz divi tūkstoši uzticīgu ziedotāju.
Tās ir draudzes, organizācijas, firmas un galvenokārt individuāli ziedotāji.

Viņu atbalsts mums nozīmē ļoti daudz. 

Liels PALDIES ikvienam, kurš palīdz izplatīt Bībeli un tās nesto vēsti!

 
“.. sinepju graudiņš, 
kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes,
 un kad tas ir sēts, tad tas augtin aug
 un top lielāks par visiem dārza augiem 
un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debess 
viņa pavēnī var lizdas taisīt.”
 (Mk. 4:31-32)

 

Individuāli ziedotāji

Draudzes 

Firmas un organizācijas