in English   

Komentāru komentāri

Skaidrojumi par jaunizdoto Bībeli ar komentāriem  (2014. g.)

Bībele ar komentāriem ir pirmais šāda veida izdevums latviešu valodā. Līdz šim Bībelēs latviešu valodā bijušas īsas zemsvītras piezīmes, kā arī grāmatu un Bībeles daļu ievadi.  Pirmajā Bībeles tulkojumā latviešu valodā (Glika Bībelē) ir atsevišķu tekstu īsi skaidrojumi, bet tie nav sistēmiski veidoti. Komentāri ir arī katoļu izdotajā Vincenta Strelēvica no latīņu valodas tulkotajā Jaunajā Derībā (1947. g.)

Pasaulē pieejamas dažādas Bībeles ar komentāriem. Tie ir gan akadēmiski izdevumi, piemēram, Oksfordas Komentāru Bībele (The New Oxford Annotated Bible), gan konfesionāli izdevumi. Piemēram, The Jerusalem Bible, ir katoļu izdevums, bet Full Life Study Bible – Vasarsvētku draudžu un harizmātiskās kustības tradīcijā rakstīti komentāri. 

Latvijas Bībeles biedrības lasītājam šobrīd piedāvātais izdevums ir plašam lasītāju lokam domāti populārzinātniski, starpkonfesionāli komentāri, kas tulkoti no vācu valodas, no Vācijas Bībeles biedrības izdotās Štutgartes Bībeles ar komentāriem (Stuttgarter Erklärungsbibel). Tie pievienoti 1965. gada Bībeles izdevuma revidētajam tekstam (1997. g.). Tas saistīts ar to, ka projekts tika uzsākts vēl pirms jaunā tulkojuma iznākšanas.

Komentāri strukturēti sekojoši:

  • Ievadi atsevišķām grāmatām un Bībeles daļām (piem., pirmajām piecām Bībeles grāmatām – Pentateiham). Tajos sniegts īss grāmatas  vai Bībeles daļas satura kopsavilkums, ziņas par iespējamiem autoriem, sarakstīšanas laiku un galvenām idejām.
  • Teksta paragrāfu skaidrojumi.
  • Pielikumi - Bībelē lietotie mēri, svari un naudas vienības, galveno notikumu hronoloģija, vārdu skaidrojums.

Saturiski komentāri iedalāmi šādi:

  • Starpkonfesionāli – to veidošanā piedalījušies vairāku konfesiju teologi un to saturā ņemtas vērā dažādas kristīgās tradīcijas. Bet, protams, nevienā izdevumā nevar ietvert visas nozīmes, kādas Bībeles tekstam gadu simtu gaitā piešķir teologi. 
  • Filoloģiski – atsevišķu, bieži daudznozīmīgu senebreju un sengrieķu vārdu tulkojuma pamatojums un skaidrojums (piem., “neiztaisīta un tukša”- par pasaules pirmsākumiem, 15. lpp).
  • Vēsturiski-ģeogrāfiski, piem., – Šūra – iespējams apzīmē Ēģiptes robežnocietinājumus (34. lpp);
  • Teoloģiski - piem., piektais zīmogs Atklāsmes grāmatā kā simbolisks Nerona laikā notikušo kristiešu vajāšanu apzīmējums (1753. lpp.). Komentāru autori skaidrojumā lieto vārdu “galvenokārt”, ar to lasītājam liekot saprast, ka tas ir izplatītākais, bet ne vienīgais skaidrojums;
  • Tekstuāli- kritiski - skaidro teksta variantu atšķirības, atsedz diskusijas par iespējamiem vēlākiem teksta variantiem. Piem., par Marka ev. noslēgumu (1384. lpp.).

Komentāri nav uztverami kā nemaldīga autoritāte, bet drīzāk kā atspēriena punkts tālākiem meklējumiem, kuru gaitā lasītājs veidos savu priekšstatu par Bībeles tekstu. Jo vairāk lasītājs būs informēts par plašo teksta nozīmju lauku un kristīgās tradīcijas bagātību, jo labāk.